Úp mặt vào tường viết nhựt ký.

Không liên quan đến edit, thỉnh thoảng ghi lại tâm trạng mỗi ngày dưới cmt thôi.

dd35bf20c1b96ffecf16186d198d9548

15 thoughts on “Úp mặt vào tường viết nhựt ký.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.