B(ỘT) since #20171226

Atelophobia; fear of not being good enough.


Bột ngày xưa

Đào đào đào, hoàn hoàn hoàn, chốt đơnnnnnnnnnn

Bột bây giờ

Mèo rủ đi ngủ, thôi đi ngủ với mèo..


BỘT MỚI NẶN